تعبیر خواب آسمان برای دیدن آسمان در حالت های مختلف در عالم رویا

[ad_1]

خواب آسمان از جمله خواب های رایجی است که بسته به جزییات آن، دارای تعابیر مختلفی می باشد. حال برای آگاهی از تعبیر خواب آسمان از دیدگاه معبران معتبر اسلامی پیشنهاد می کنیم در ادامه این مطلب همراه ما شوید.

معرفی تعبیر خواب آسمان به روایت معبران اسلامی و غربی

خوابهای صادقانه خواب هایی هستند که دارای معنی بوده و نیاز به تعبیر دارند، البته برای اینکه تعبیر درستی از خواب داشته باشید باید به جزییات کامل خواب، زمان خواب دیدن و کیفیت آن نیز توجه داشته باشید. در مطالب قبلی با تعبیر خواب قرآن، تعبیر خواب تار عنکبوت، تعبیر خواب غروب و … آشنا شدید، اکنون در اینجا به معرفی تعبیر رویای آسمان از دیدگاه های گوناگون می پردازیم.

معنای خواب آسمان

تعبیر خواب آسمان از دیدگاه ابن سیرین

اگر کسی خواب ببیند که در آسمان است، بیانگر آن است که به زودی به سفری پر سود خواهد رفت، همچنین در دنیا به مقام مادی و عزت و سرافرازی دست می یابد.

اگر خواب ببینید که در آسمان پرواز می کنید به نشانه رفتن به سفری پر خیر و نعمت می باشد.

در صورتی که خواب ببینید به آسمان رفته و دوست ندارید برگردید، دلیل بر بزرگی یافتن و دست یافتن به مقامی که خواست شما است، می باشد.

اگر کسی خواب ببیند که مستقیما به آسمان پرواز می کند، بیانگر آن است که رنج و زیانی به او می رسد.

اگر کسی خواب ببیند که از سوی آسمان ندایی به او می دهند، معنای آن خیر و سلامتی برای صاحب خواب است.

تعبیر خواب از دیدگاه های مختلف

در صورتی که کسی خواب ببیند، مرغی در حال پرواز در آسمان با وی سخن می گوید، خواب وی دلالت بر شادمانی ناشی از شنیدن خبری که انتظار آن را نداشته دارد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق (ع)

اگر کسی خواب ببیند که آسمان سبز است، دلالت بر آن دارد که در آن دیار یا سرزمینی که زندگی می کند، خیر و صلاح و امنیت باشد، در صورتی که آسمان را سفید ببیند، معنای آن رنج و بیماری است، آسمان سرخ به نشانه جنگ و خونریزی در آن منطقه بوده و آسمان سیاه بیانگر بلا و فتنه بزرگ است، همچنین در صورتی که آسمان را روشن تر از حالت طبیعی ببینید به معنای آن است که خداوند شما را در دین هدایت کرده و به روشنایی می رساند.

تعبیر خواب اسکای

اگر کسی خواب ببیند که آسمان برابر وی گشوده شد، بیانگر آن است که روزی او گسترده شده و عالم و حکیم گردد.

درصورتی که کسی خواب ببیند، آسمان را پرستش می کند، دلالت بر بی دینی و گمراهی صاحب خواب دارد.

تعبیر خواب آسمان به روایت حضرت دانیال

اگر کسی خود را در آسمان (آسمان اول) ببیند، نشانه آن است که اجل و زمان مرگش نزدیک می باشد.

اگر خواب ببیند که در آسمان دوم است، بیانگر آن است که در کسب و به دست آوردن علم و دانش موفق می باشد.

در صورتی که کسی در خواب خود را در آسمان سوم ببیند، تعبیر آن موفقیت در امور دنیوی و بدست آوردن مال دنیا است.

تفسیر خواب آسمان

خواب دیدن خود در آسمان چهارم به معنای تقرب و نزدیکی به بزرگان می باشد و در آسمان پنجم دلالت بر ترس و بیم برای بیننده خواب می باشد.

همچنین اگر کسی خواب ببیند که در آسمان ششم است، یعنی خوش طالع بوده و به دولت و نیکی دست خواهد یافت.

اگر در آسمان ششم ببیند به خوشبختی ، خوش طالعی و دولت و نیکی خواهد رسید.

در صورتی که ببینید به آسمان اول رفته، اما در آن بسته بود، یعنی کار و امور شما توسط مرد بزرگی بسته می شود.

اگر خواب ببینید از نگاه کردن به آسمان ناتوان بوده و سر را به زیر انداخته اید، معنای آن بی نصیب ماندن و ناتوانی در همراهی، هم صحبتی و تقرب به مردی بزرگ می باشد.

اگر کسی خواب ببیند که که فرشتگان از آسمان فرود آمده و از کنار وی گذشتند، بیانگر آن است که درهای دانش و علم و حکمت به روی او گشوده خواهد شد.

تعبیر خواب آسمان از ابراهیم کرمانی

اگر کسی خواب ببیند که در آسمان زمین و خانه دارد، تعبیر آن نزدیک بودن اجلش است.

در صورتی که ببینید، خانه ای که در آسمان دارید دارای مصالح زمینی است، دلالت بر فریفته شدن و غرور صاحب خواب دارد.

اگر کسی خواب ببیند که از آسمان عسل می بارد، تعبیر آن وجود خیر و برکت برای مردم می باشد.

باریدن ریگ و خاک از آسمان در صورتی که کم باشد، تعبیر خوبی داشته و اگر زیاد باشد، بد است.

در صورتی که خواب ببینید، سنگ یا عقرب از آسمان می بارد، نشانه نزول بلای آسمانی و غضب خداوند برای آن سرزمین یا کشور می باشد.

اگر کسی در خواب ببیند که خود را از آسمان آویزان کرده است، دلالت بر بالا گرفتن کارش دارد.

تعبیر خواب آسمان از دیدگاه مطیعی تهرانی

دیدن آسمان روشن و صاف نیکو است، اما رفتن به آسمان آن هم تا بی نهایت و بدون توقف به مرگ تعبیر شده است.

تعبیر خواب آسمان

در صورتی که کسی خواب ببیند به آسمان رفته اما درهای آن به رویش بسته است، نشانه آن است که در امور کاری اش با مشکلاتی رو به رو شده و شخصی ناشناس سنگ جلوی پایش می اندازد.

در صورتی که خواب ببینید از آسمان به پایین افتادید اما آسیبی به شما نرسید، تعبیر آن بیماری و رنجوری است، درحالی که خیلی زود سلامتی تان را بدست خواهید آورد.

اگر کسی خواب ببیند، رنگ آسمان سبز بود، نشانه خیر و برکت می باشد، رنگ سرخ آسمان در خواب نشانه خونریزی و جنگ است، رنگ سیاه به معنای فتنه و فساد و آسمان سفید به نشانه بیماری است.

اگر در خواب ببینید که مرغی از آسمان فرود آمده و بر بام خانه شما بنشیند، تعبیر آن رفاه و نعمت برای بیننده خواب بوده و در صورتی که مرغ پرواز کرده و برود، بیانگر شنیدن خبری دل خوش کننده است.

تعبیر خواب از دیدگاه جابر مغربی

اگر در خواب  ببینید که درب های آسمان به روی شما باز شده است، تعبیر آن مستجاب شدن دعا های شما در آن سال بوده و نیز به معنای فراوانی بارش باران و آب می باشد.

اگر کسی خواب ببیند که هفت آسمان می لرزند، نشانگر رنج و سختی است و ابن سیرین لرزیدن هفت آسمان را به معنای گرفتار شدن آن سرزمین به ظلم و ستم معنا می کند.

تعبیر رویای آسمان

اگر کسی در خواب ببیند که دری از آسمان که علائم خیر در آن دیده می شود را برای او یا دیگران باز کرده اند، یعنی خیر و برکت زیاد شامل حال وی و مردمان سرزمینش می شود.

تعبیر خواب از دیدگاه لیلا برایت

برایت دیدن آسمان سبز در خواب به نشانه داشتن اوقات خوش و آسمان قرمز به معنای اختلاف و نیز آسمان ابری را به نشانه بی ثباتی و ضعف می داند.

تعبیر خواب آسمان از دیدگاه  لوک اویتنهاو

دیدن آسمان روشن در خواب به نشانه خوشبختی و شادمانی، آسمان ابری بیانگر غصه و غم، آسمان سرخ رنگ نماد شادمانی زیاد، آسمان پر ستاره دستیابی به ارث زیاد و آسمان تیره به معنای خطر برای بیننده خواب می باشد.

The post تعبیر خواب آسمان برای دیدن آسمان در حالت های مختلف در عالم رویا appeared first on آرگا.

[ad_2]
لینک منبع در بالا ⇑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده − 6 =