نیروی دریایی آمریکا قدرتمندترین لیزر دریایی خودش را آزمایش کرد

نیروی دریایی آمریکا ویدیویی را از جدیدترین و قدرتمندترین لیزر دریایی خود منتشر کرده که یک…