پزشکان استرالیایی یک حوله ساحلی کامل را از شکم یک مار پیتون بیرون آوردند!

هنگامی‌که یک مار پیتون تمامی یک حوله ساحلی را بلعیده بود، چشمان این مار بزرگ‌تر از…