مخترع قابلیت ری‌توییت توییتر از اختراع خود پشیمان است!

کریس وترل در اظهارنظری گفت که ایده او برای قابلیت ری‌توییت (بازنشر) باعث خراب شدن همه‌چیز…