مصرف پاستا یا برنج مانده می‌تواند موجب مرگ انسان شود!

چنان‌چه موادغذایی گوشتی برای مدت زمانی طولانی در خارج از یخچال بمانند؛ در این‌صورت بایستی از…