دانشمندان نورون‌های موثر بر فرآیند فراموشی در مغز را شناسایی کردند

بعدازظهر یک روز در ماه آوریل سال 1929، یکی از روزنامه‌نگاران نشریه مسکو با مشکلی عجیب…