7 میلیون نفر برای خرید 25 هزار خودرو ثبت نام کردند

مردمی که نمی‌توانند با قیمت های موجود در بازار خرید کنند تعدادشان کم نیست و پیش…