تعبیر خواب لباس (لباس کثیف ؛ لباس سفید و …)

خواب

تعبیر خواب لباس (لباس کثیف ؛ لباس سفید و …)

تعبیر خواب لباس

انواع تعبیر خواب لباس را دراین پست از مجله سرگرمی تالاب بخوانید « تعبیر خواب لباس سفید ؛ تعبیر خواب لباس زرد ؛ تعبیر خواب لباس آبی؛ تعبیر خواب لباس سبز ؛ تعبیر خواب لباس‌هاي‌ رنگی رنگی ؛ تعبیر خواب لباس تنگ ؛ تعبیر خواب درباره حسادت نسبت بـه لباس دیگران ؛ تعبیر خواب درباره پوشیدن لباس مشکی ؛ تعبیر خواب گم کردن لباس‌ها ؛ تعبیر خواب لباس‌ کثیف ؛ تعبیر خواب لباس‌ تمیز»

تعبیر خواب لباس پوشیدن

خواب دیدن این کـه شـما لباس‌هاي‌ کس دیگری را پوشیده اید بیانگر این اسـت کـه آن فرد را تایید میکنید و تلاش میکنید کـه جنبه‌هایي از آن فرد را وارد خود کنید.

خواب دیدن این کـه لباس می پوشید بیانگر این اسـت کـه نیاز دارید بیشتر بـه توانایی هاتان اعتماد داشته باشید و بـه دستاورد‌هاي‌ خود ببالید.

خواب دیدن این کـه شـما در لباس پوشیدن مشکل دارید بیانگر این اسـت کـه کسی تلاش می کند کـه برای شـما مشکل ایجاد کند ودر زندگی بیداری تان بـه شـما استرس دهد.

خواب دیدن این کـه شـما لباس سفید میپوشید بیانگر طول عمر، سلامتی یا خلوص اسـت. شـما تلاش میکنید کـه از نظر دیگران بی گناه باشید.

تعبیر خواب لباس (لباس کثیف ؛ لباس سفید و ...)

تعبیر خواب لباس خواب

خواب دیدن این کـه لباس خواب می پوشید بیانگر این اسـت کـه شـما جنبه‌هایي از خودتان را کـه قبلا با آن آسان نبودید را تایید کرده و ابراز می کنید.

دیدن یا پوشیدن لباس شب در خوابتان بیانگر خوشی، لذت‌هاي‌ اجتماعی، زیبایی و فرهنگ اسـت. بیانگر تصویری اسـت کـه شـما از خود بـه دیگران ارائه می کنید.

رنگ و طراحی لباس شب را درنظر گیرید، مهم اسـت.

اگر لباس شب خیلی فانتزی یا زلم زیمبو دار باشد، بیانگر یک سبک زندگی لوکس اسـت، یک سبک زندگی کـه استاداته درست شده اسـت. اگر لباس شب ساده باشد، بیانگر سبک زندگی ساده اسـت.

تعبیر دیگر این اسـت کـه خواب دیدن این کـه شـما یک لباس شب میپوشید بیانگر این اسـت کـه بـه دنبال حس خوشحالی هستید یا تلاش می کنید کـه بـه حس خوشی دست یابید.

تعبیر خواب لباس غواصی

دیدن یا پوشیدنش در خوابتان بیانگر این اسـت کـه بـه آرامی و با احتیاط، احساسات درونی تان را کشف میکنید. شـما در نقطه‌اي هستید کـه برای تایید آسیب پذیری و احساساتتان راحتید.

تعبیر خواب لباس فرم

خواب دیدن این کـه شـما یا کسی، لباس یونیفرم تنش اسـت بیانگر نیاز شـما بـه تعلق یا جزئی از یک گروه بودن اسـت. تعبیر دیگر این ست کـه خواب ممکن اسـت بیانگر این باشد کـه شـما خیلی مطابق باور‌هاي‌ دیگران هستید.

یاد بگیرید کـه بـه خودتان فکر کنید و خودتان باشید.

دیدن یونیفرم پرستار در خوابتان بیانگر تمیزی، دلسوزی و مناسب بودن اسـت. دیدن یونیفرم مدرسه بـه این معنی اسـت کـه چگونه با مدرسه و همکلاسی هاتان، شناخته می شوید.

ممکن اسـت توجه را بـه موضوعی کـه در مدرسه دارید جلب کند. دیدن افرادی با یونیفرم‌هاي‌ عجیب بیانگر اختلال و آشوب اسـت.

تعبیر خواب لباس فروشی

خواب دیدن این کـه شـما دریک فروشگاه لباس هستید بـه این معنی اسـت کـه شـما بـه دنبال تصویری جدید هستید. شـما میخواهید یک روش متفاوت را پیش بگیرید «دریافت کنید». تعبیر دیگر این اسـت کـه خواب دیدن این کـه شـما در فروشگاه لباس هستید بیانگر این اسـت کـه شـما در مورد این کـه متناسب یک نقش یا موقعیت هستید یا با آن متناسب می شوید یا خیر، دچار نگرانی هستید.

تعبیر خواب لباس (لباس کثیف ؛ لباس سفید و ...)

تعبیر خواب لباس عروس

پوشیدن لباس عروسی در خوابتان بیانگر این اسـت کـه رابطه ي شخصی تان را محاسبه می کنید.

اگر شـما یا کسی در موقعیتی نامناسب لباس عروسی می پوشید، بیانگر این اسـت کـه شـما احساس پستی و بی ارزش بودن میکنید.

با مراجعه بـه مقاله تعبیر خواب لباس عروس می توانید از تعابیر دیگر مفسرین دراین رابطه آگاه شوید.

تعبیر خواب لباس بچه

دیدن لباس بچه در خواب بیانگر این اسـت کـه شـما خودتان را بـه شیوه‌اي نامحسوس، ابراز می کنید. تعبیر دیگر این اسـت کـه لباس هاي‌ بچه بیانگر طرز فکری قبلی شـما یا عادات قبلی شماست کـه بزرگ تر شده اسـت.

تعبیر خواب لباس زیر

خواب دیدن این کـه شـما لباس زیر تن‌تان اسـت بیانگر موقعیتی اسـت کـه احترام شـما را گرفته اسـت «سلب کرده اسـت».

تعبیر دیگر این اسـت کـه این رویا نمادی از جنبه‌اي از شماست کـه کاملا شخصی اسـت. اگر شـما از این کـه با زیرپوش تان دیده شوید خجالت میکشید، پس بیانگر تردید شـما در نمایش احساسات، نگرش ها و دیگر عادات و ایده هاي‌ پنهانتان اسـت.

برای آگاهی از تفاسیر کامل بـه مقاله تعبیر خواب شورت زنانه «لباس زیر زنانه» مراجعه نمایید.

تعبیر خواب لباس «تفسیرگران غربی»

خواب دیدن درباره لباس غیرمعمولی نیست. ما هرروز لباس میپوشیم ودر اطراف خود آن‌را میبینیم. اما گاهی اوقات،‌ حتی خواب لباس‌ نیز میتواند یک معنای خاص داشته باشد، بـه خصوص اگر در مرکز توجه خواب شـما قرار داشته باشد.

تعبیر خواب لباس سفید

اگر افراد در خواب شـما لباس سفید پوشیده باشند، یا در خواب ببینید کـه لباس‌هاي‌ سفید در اطراف شـما پهن شده اسـت، تعبیر آن این اسـت کـه تغییراتی مهمی در حال رخ دادن در زندگی شـما هستند و بـه زودی اثرات‌ این تغییرات را تجربه خواهید کرد. این تغییرات بسته بـه شرایط حال زندگی شـما ممکن اسـت خوب یا بد باشند.

تعبیر خواب لباس زرد

تعبیر خواب لباس زرد موفقیت و سعادت اسـت. شـما در هر مسیری کـه قدم بردارید موفق خواهید شد. موفیت بـه زندگی شخصی و شرایط شغلی شـما مربوط میشود. بنابر این این خاطرجمعی را حاصل کنید کـه دراین دوره از زندگی تمام چیز‌هایي را کـه در گذشته در آن موفق نبوده‌اید را التیام بخشید.

تعبیر خواب لباس آبی

اگر لباس‌ها در خواب آبی باشند، این احتمال وجوددارد کـه خواب شـما بـه واقعیت تبدیل شود. تمام چیز‌هایي کـه درباره آن خواب دیده اید، یا منتظر رخ دادن آن‌ها هستید، بـه زودی در دستان شـما خواهند بود. برای دستیابی بـه همه ی ‌آن‌ها تمام تلاش خودرا بـه کار گیرید و هیچ فرصتی را بیهوده از دست ندهید.

تعبیر خواب لباس سبز

اگر در خواب لباس سبز ببینید، تعبیر این خواب شادی و خوشبختی در زندگی خواهد بود. شـما یک فرد موفق هستید و سایرین بـه شـما حسادت می کنند.

تعبیر خواب لباس (لباس کثیف ؛ لباس سفید و ...)

تعبیر خواب لباس‌های رنگی‌رنگی

اگر درباره لباس‌هاي‌ رنگارنگ خواب ببینید، این خواب نشان ازآن دارد کـه اتفاقات خاصی در زندگی شـما رخ خواهد داد. پیامد‌هاي‌ این اتفاقات می تواند متنوع باشد؛ این بدین معنی اسـت کـه عده اي از آن‌ها می تواند ختم بـه خیر شود، اما بعضی دیگر شـما را بـه دردسر بیاندازند! بنابر این برای مواجهه با اتفاقات غیرمتقربه آماده شوید.

تعبیر خواب لباس تنگ

اگر در خواب و رویا لباس‌هاي‌ شـما تنگ باشد، این نشان ازآن دارد کـه شـما ناامید و ناراحت هستید و بـه تغییراتی در زندگی نیاز دارید. شاید برنامه‌هاي‌ شـما نتیجه عکس داده اند و شـما در موقعیتی قرار گرفته اید کـه شاد نیستید. زمان آن رسیده کـه نگاه بهتری بـه زندگی خود بیاندازید، تغییراتی ایجاد کنید و درنتیجه شادی و آرامش را برای زندگی بـه ارمغان بیاورید.

تعبیر خواب درباره حسادت نسبت به لباس دیگران

بیشتر مردم در زندگی روزمره خود نسبت بـه لباس دیگران اشتیاق نشان میدهند، و ناخودآگاه حسادت می کنند. اما خواب حسادت نسبت بـه لباس دیگران یک خواب معمولی نیست. خواب حسادت بـه لباس نشان ازآن احساسات شریک زندگیتان نسبت بـه خود شـما دارد. شاید همسر شـما از سطح صداقت و راستگویی شـما راضی نیست. انسان‌ها برخی اوقات چیز‌هایي را درک نمی کنند کـه از نظر شریک زندگی بسیار مهم اسـت.

تعبیر خواب درباره پوشیدن لباس مشکی «زنان»

اگر در خواب در حال پوشیدن لباس مشکی هستید، این خواب نشان از غم و از دست دادن دارد. شاید بـه زودی این موارد را تجربه کنید. شاید بـه زودی یکی از نزدیکان شـما از دنیا برود. بـه هرحال تعبیر خواب پوشیدن لباس مشکی غم و ناراحتی اسـت.

تعبیر خواب گم کردن لباس‌ها

اگر در خواب لباس‌هاي‌ خودرا گم کرده باشید، این خواب نشانه اوضاع مالی کنونی شماست. شاید با مشکلات مالی مواجه هستید و نمیدانید چگونه از پس آن‌ها بربیایید. زمان آن رسیده کـه از خرید چیز‌هاي‌ بی‌ارزش اجتناب کنید. از ولخرجی پرهیز کنید،‌ چراکه حل این مشکلات بـه آن اسانی کـه فکر می کنید، ‌نیست!

تعبیر خواب لباس‌های کثیف

لباس کثیف می تواند نشانه خشونت یا هتک حرمت باشد. باید مراقب اطرافیان خود باشید. مراقب باشید با افراد غریبه بحث، معامله یا درگیری نداشته باشید. از طرفی، تعبیر خواب لباس کثیف عدم اعتماد کردن بـه افراد اسـت. مراقب باشید بـه هر شخصی اعتماد نکنید، شاید در نخستین دیدار شاد و خوش با شـما رفتار شود اما در انتها نتیجه‌اي جز زیان در پی نخواهد داشت.

تعبیر خواب لباس‌های مرتب و تمیز

برخلاف توضیحات قبل، خواب لباس تمیز نشانه اوضاع مالی خوب و پول زیاد اسـت. شانس شـما برای مدیریت پول زیاد اسـت. زمان سرمایه‌گذاری فرا رسیده اسـت. با داشتن اعتماد بـه نفس و اراده جلو بروید تا تمام ایده‌ها و فعالیت‌هاي‌ شـما بـه موفقیت منتهی شود. دراین دوره از زندگی خود تمام تلاش خودرا بـه کار گیرید.


تعبیر خواب لباس «معبرین اسلامی»

حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند: تعبیر لباس، کسب و کار مرد میباشد.

جابر مغربی می گوید: تعبیر لباس بـه دو صورت اسـت: یک نوع مربوط بـه دین میباشد و نوع دیگر مربوط بـه دنیا؛ لباس سفید مربوط بـه دین و لباس نو مربوط بـه دنیا می باشد.

بعضی از تعبیرگران میگویند: تعبیر پیراهن، زن می باشد و همچنین تعبیرش حال و روز و کسب و کار تو برای بـه دست آوردن رزق و روزی اسـت.

بـه گفته معبرین اسلامی دیدن لباس مناسب «نو» و نامناسب در خواب تعابیر مختلفی بـه همراه خوهد داشت.

تعبیر خواب لباس مناسب

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی پیراهن نو پوشیده‌اي، ظاهرا انسان خوبی می‌باشی، ولی باطن بدی داری.

حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند:

اگر ببینی پیراهن نو و گشاد پوشیده‌اي، تعبیرش درستی کار و خوبی حال و روز تو میباشد.

اگر ببینی لباس خوب و نیکو داری، کسب و کار تو خوب می شود.

جابر می گوید: تعبیر لباس مناسب این اسـت کـه زندگانی و معیشت برای تو گسترده می شود.

ابن سیرین میگوید: اگر کسی کـه از دنیا رفته اسـت را در خواب ببینی لباس‌هاي‌ خوب پوشیده اسـت، باایمان از دنیا رفته اسـت.

امام صادق «ع» می‌فرمایند: تعبیر‌هاي‌ پیراهن نو و گشاد عبارتند از:

دیدن مردم

شرم و حیا و پوشیدگی

زندگانی و معیشت خوب و خوش

ریاست

شادی و نشاط

بشارت و خبر خوش.

تعبیر‌هاي‌ لباس نو عبارتند از:

زن

سلطان

مال

خیر و منفعت.

تعبیر خواب لباس نامناسب

لباس سوخته

حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند: تعبیر لباس سوخته، ضرر و زیان از سوی سلطان میباشد.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی آتش لباس تو را سوزانده اسـت، با فامیل درگیری و دشمنی پیدا می کني یا بـه خاطر مال و اموال دچار غم و اندوه میشوی.

امام صادق «ع» می‌فرمایند: اگر ببینی لباس کسی آتش گرفته اسـت، آن شخص دچار مصیبت و ترس و بیم میشود.

تعبیر خواب لباس پاره یا بریده

حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند: تعبیر لباس پاره شده، فاش شدن راز اسـت.

جابر مغربی می گوید:

لباس کثیف و پاره تعبیرش فساد در دین و دنیا اسـت.

اگر ببینی زیر پیراهن خودت را پاره می کنی، مشغول سرپرستی و ریاست خانه می شوي.

اگر ببینی پیراهن پاره پوشیده‌اي، تعبیرش این اسـت کـه کار تو دچار آشفتگی و بی‌نظمی میشود و رازت فاش خواهد شد.

اگر ببینی یقۀ پیراهن تو از پشت پاره شده اسـت، بـه دروغ بـه تو تهمت میزنند، همان طور کـه در قرآن کریم آمده: وَاِنْ کَآنَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَکَذَبَتْ… _. و اگر پیراهن وی از عقب دریده شده زن دروغ می گوید… «یوسف-۲۷».

اسماعیل بن اشعث نیز میگوید: اگر ببینی لباس تو را پاره کرده‌اند، دچار غم و ناراحتی میشوی و با زن خودت دعوا و درگیری پیدا می کنی.

ابن سیرین میگوید:

اگر ببینی لباس خودت رابا قیچی بریده‌اي، تعبیرش خوب اسـت.

اگر ببینی سگی لباس تو را پاره کرده اسـت، دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می شوي.

امام صادق «ع» نیز می‌فرمایند: چیزی بـه تو می رسد.

تعبیر خواب لباس تنگ و پست

ابراهیم کرمانی میگوید: تعبیر دیدن لباس تنگ و پست، بد می باشد.

جابر مغربی می گوید:

اگر ببینی پیراهن تنگ پوشیده‌اي، در عیش و معاش و تامین مایحتاج زندگانی خودت دچار تنگنا و کمبود و مضیقه میشوی.

تعبیر دیدن لباس سبز و تنگ هم برای دین و هم برای دنیا بد میباشد.

تعبیر خواب لباس کهنه

اصفهانی میگوید:

تعبیر لباس کهنه، غم و اندوه از سوی سلطان میباشد.

اگر ببینی لباس کهنه را از تن خود درآورده‌اي، تعبیرش خوب اسـت.

اگر ببینی لباس کهنه می‌فروشی، تعبیرش خوب اسـت.

تعبیرگری نیز میگوید: تعبیر پوشیدن لباس کهنه، غم و اندوه و همچنین فقر و تنگدستی طولانی میباشد.

حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند:

تعبیر لباس وصله زده، فقر و تنگدستی اسـت.

اگر ببینی پیراهن تو کهنه و کثیف اسـت، دچار فقر و بیچارگی و رنج و غم و اندوه خواهی شد و هر چه پیراهن را کهنه‌تر و پاره‌تر ببینی، بلا و گرفتاری و مصیبت تو بیشتر می شود و احتمالاً هلاک می شوي.

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر ببینی هم پیراهن و هم شلوار تو کهنه و کثیف می‌باشند، اگر ثروتمند هستی فقیر میشوی و دچار غم و اندوه خواهی شد.

اگر ببینی فروشندگی و تجارت لباس‌هاي‌ کهنه را انجام می دهي، تعبیرش بد میباشد، مخصوصاً اگر چرک و پاره باشند.

ابن سیرین می گوید:

تعبیر درآوردن لباس کهنه ازبدن این اسـت کـه غم و فقر از تو دور میشود.

حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند: اگر ببینی لباس بدی داری، کسب و کار تو بد میشود.

جابر مغربی میگوید: اگر ببینی پیراهنی کـه پوشیده‌اي یقه و آستین ندارد و یک درز و چاک اسـت، بـه زودی از دنیا میروی.

تعبیر خواب لباس خونی

جابر مغربی می گوید: اگر ببینی پیراهن خون‌آلودی در دست داری، همیشه ناراحت و غمگین خواهی بود.

حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند: اگر ببینی خون تعداد زیادی از بینی تو بیرون آمده اسـت، ولی ضعیف نشده‌اي، مال حرام بـه دست می‌آوری «خصوصاً این کـه لباس تو خون‌آلود شده باشد».

ابن سیرین میگوید: اگر ببینی از زخم تو خون آمده و بدن و لباس را خون‌آلود کرده اسـت، مال و اموالی حرام بـه دست می‌آوری.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی در بدن تو سوراخی بـه وجود آمده کـه ازآن خون جاری شده اسـت و لباست را خون‌آلود نموده اسـت، بـه اندازه آن مال حرام بـه دست می‌آوری.

تعبیر خواب رنگ لباس

لباس سفید

حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند: تعبیر لباس سفید و شسته، ساخته و پرداخته بودن کار انسان میباشد.

جابر مغربی نیز میگوید:

اگر ببینی لباس سفید و نو و پاکیزه‌اي داری، تعبیر خوبی هم برای دین و ایمان و هم برای دنیای تو وجوددارد.

اگر ببینی فرشته‌ها بـه تو لباس سفید یا سبز داده‌اند، یکی از بستگانت از دنیا می رود یا حتی ممکن اسـت خودت از دنیا بروی.

ابن سیرین نیز می گوید: اگر ببینی پیراهن سفید نو پوشیده‌اي، از غم و اندوه رها میشوی.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی در حالی کـه چهره‌ات سیاه می باشد، لباس سفید پوشیده‌اي، صاحب فرزندی دختر می شوی، همانگونه کـه در قرآن کریم آمده: وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالاُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ کَظِیمٌ _. و، چون یکی‌شان را بشارت دختر دهند چهره‌اش تیره گردد و غم‌زده شود «نحل-۵۸».

برای آگاهی از تفسیر کامل رویا بـه تعبیر خواب لباس سفید مراجعه نمایید.

تعبیر خواب لباس سیاه

جابر مغربی می گوید: تعبیر پوشیدن لباس سیاه برای کسی کـه طبق معمولً لباس سیاه می پوشد خوب و نیک اسـت، ولی اگر طبق معمولً لباس سفید میپوشد، تعبیر بدی برای دین و دنیای او وجوددارد.

حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند: اگر پادشاهی در خواب ببیند کـه لباسش سیاه می باشد، تعبیرش خوبی حال و روز او می باشد، ولی اگر عموم مردم تحت حکومت سلطان لباس خودرا سیاه ببینند، تعبیرش غم و اندوه اسـت،

بعضی از تعبیرگران نیز میگویند: تعبیر لباس سیاه برای قاضی و خطیب و سلطان خوب میباشد، ولی برای عموم مردم تحت حکومت سلطان تعبیرش غم و اندوه اسـت،

امام صادق «ع» نیز می‌فرمایند: تعبیر لباس سیاه رنگ برای سلطان و یارانش و قاضی و خطیب و رئیس و محتسب این اسـت کـه بـه اندازه ارزش و قیمت لباس، بزرگی و حکومت و شرف و عزت بـه دست می‌آورند. جابر مغربی می گوید: اگر ببینی فرشته‌ها بـه تو لباس سیاه داده‌اند، کافر میشوی.

لباس زرد

حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند: تعبیر لباس زرد، بیماری اسـت،

جابر نیز میگوید: تعبیرش برای مرد‌ها بیماری میباشد.

ابن سیرین نیز می گوید:

اگر ببینی پیراهن زرد پوشیده‌اي، بیمار میشوی

اگر ببینی روی بدن یا لباس تو رنگ زعفران مانده اسـت، تعبیرش بیماری میباشد.

اگر کسی کـه از دنیا رفته اسـت را در خواب ببینی لباس‌هاي‌ زرد پوشیده اسـت، در زمان حیاتش گناهکار بوده اسـت.

اگر ببینی بـه لباس خودت زردچوبه می زنی، بیمار می شوی، ولی اگر لباس برای دیگری باشد، تعبیرش بـه صاحب لباس برمی‌گردد.

بعضی از تعبیرگران می گویند: اگر زنی در خواب ببیند کـه لباس زرد پوشیده اسـت، ازدواج می کند، ولی اگر ازدواج کرده اسـت شوهرش بیمار می شود

جابر مغربی میگوید: اگر ببینی فرشته‌ها بـه تو لباس زرد داده‌اند، بیمار میشوی و توبه میکنی.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی لباس یا بدن رابا زعفران زرد میکنی، تعبیرش بیماری و غم و اندوه میباشد،

لباس قرمز

حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند: تعبیر لباس قرمز، شادی و نشاط و توفیق طاعت و بندگی اسـت.

جابر نیز میگوید: تعبیرش خوب اسـت.

ابن سیرین می گوید:

اگر ببینی پیراهن قرمز پوشیده‌اي، بـه عشرت دنیوی مشغول میشوی.

اگر ببینی لباس خودت رابا روناس قرمز رنگ میکنی، بـه عشرت و خوشی دنیوی مشغول می شوی و دین و ایمان را کنار می گذاری.

جابر مغربی میگوید: اگر ببینی شلوار و پیراهن و کلاه و قبا و جبه و عمامه تو همگی قرمز می‌باشند، جنگ و فتنه و آشوب و خون ریزی را دوست داری و بـه مردم بـه اندازه قرمزی آن‌ها ستم و ستم میکنی؛ اگر این خواب را در مسجد، عبادتگاه و چنین مکان‌هاي‌ خوبی ببینی، شدت چیز‌هایي کـه گفته شد کمتر می باشد.

تعبیر خواب لباس سبز

حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند: بـه دلیل این کـه لباس و حلۀ بهشتیان سبز می باشد، تعبیرش خوب اسـت، همان طور کـه در قرآن کریم آمده: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَاِسْتَبْرَقٌ… _. بر اندام بهشتیان لباس‌هایي اسـت از حریر نازک سبز رنگ و از دیبای ضخیم… «انسان، ۲۱»؛

جابر نیز میگوید: تعبیرش دین و ایمان میباشد، بـه طوری کـه اگر بر تن انسان زنده ببینی، آن فرد درستکار و پرهیزکار اسـت و اگر بر تن مرده ببینی، آن فرد بـه رستگاری رسیده اسـت.

ابن سیرین میگوید:

اگر ببینی پیراهن سبز پوشیده‌اي، از شخص عالم و دانشمندی بـه تو قوت و نیرو می رسد.

اگر ببینی رضوان لباس سبز رنگی بـه تو داده اسـت، بـه زودی از دنیا خواهی رفت.

جابر مغربی نیز می گوید:

اگر ببینی فرشته‌ها بـه تو لباس سفید یا سبز داده‌اند، یکی از بستگانت از دنیا می رود یا حتی ممکن اسـت خودت از دنیا بروی.

تعبیر خواب لباس رنگارنگ

جابر مغربی می گوید: اگر ببینی لباس رنگارنگ داری، چنانچه سپاهی و نظامی هستی و یا این کـه زن می‌باشی، تعبیرش خوب اسـت،

اگر لباس رنگارنگی با رنگ‌هاي‌ سبز و سرخ و زرد داشته باشی، تعبیرش این اسـت کـه از سلطان و حاکم آن سرزمین حرف تلخ و سختی می شنوی کـه باعث ناخشنودی تو میشود.

تعبیر خواب لباس زنانه و مردانه

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر مردی در خواب ببیند لباس زنانه پوشیده اسـت، از بزرگ تر خودش دور میشود.

اگر زن عفیف و پاکدامنی در خواب ببیند کـه مرد شده اسـت و لباس آن‌ها را پوشیده اسـت، تعبیرش خیر و درستی او می باشد، ولی اگر زن مفسدی باشد، تعبیرش شر و فساد او اسـت.

اسماعیل بن اشعث نیز میگوید:

مال و اموالش زیاد می شود، ولی دچار ترس شدیدی خواهد شد.

اگر زنی در خواب ببیند لباس مردانه پوشیده اسـت، خیر و منفعت بـه دست می‌آورد.

بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: دچار غم و اندوه و بی‌حرمتی می شود.

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی مثل زن‌ها چادر پوشیده‌اي، کاری انجام خواهی داد کـه در آن هم خیر وجوددارد و هم شر، ولی انجام آنرا برای تو زشت می دانند.

تعبیر خواب فروش و معامله لباس

تعبیرگری میگوید: تعبیر لباس‌فروش، مردی خطرناک اسـت، زیرا بهای لباس پول اسـت کـه با آن معامله انجام می شود و تعبیر پول هم مکر و حیله میباشد و هیچ خیری در آن وجود ندارد، ولی اگر بـه جای پول چیز دیگری بـه عنوان بهای لباس بگیرد، تعبیر خوب و بدش بـه چیزی برمی‌گردد کـه گرفته اسـت.

امام صادق «ع» می‌فرمایند: تعبیر لباس‌فروش زینت دنیا می باشد.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر ببینی لباس‌فروشی میکنی و بـه جای آن پول هم نمیگیری، دچار غم و اندوه میشوی، ولی اگر بـه جای آن کالای دیگری می گیری، بـه خواسته‌ات می رسي.

اگر ببینی لباس نو معامله و تجارت میکنی، تعبیرش خوب اسـت و خیر و منفعت بـه دست می‌آوری.

ابن سیرین میگوید: اگر ببینی مرده‌اي لباس می‌فروشد، آن نوع لباس گران می شود.

تعبیر خواب از دست دادن یا درآوردن لباس

تعبیر خواب از دست دادن یا در اوردن لباس از اسماعیل بن اشعث :

اگر ببینی لباس خودرا از دست داده‌اي یا از بدنت درآورده‌اند و لخت شده‌اي، قدر و منزلت تو کم شده و دچار حقارت و خواری میشوی.

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر ببینی پیراهن تو از بین رفته اسـت، قوت و نیروی تو کاهش مییابد.

اگر ببینی آتش لباس تو را سوزانده اسـت، با فامیل درگیری و دشمنی پیدا میکنی یا بـه خاطر مال و اموال دچار غم و اندوه میشوی.

اگر ببینی شیطان لباس تو را درآورد، اگر مقام و مسئول کاری باشی از کار بر کنار می شوی، یا اگر زمیندار و صاحب و ملک و املاک باشی دچار محنت و بلا میشوی، همانگونه کـه در قرآن کریم آمده: … لاَ يَفْتِنَنَّکُمُ الشَّيْطَآنُ کَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْکُم… _…. شیطان شـما را نفریبد چنانکه پدر و مادر شـما را «از بهشت بیرون کرد» … «اعراف-۲۷».

اگر ببینی پاسبان‌هاي‌ شب، لباس تو را درآورده و تو را بـه زندان انداختند، افراد سلطان بـه تو بی‌حرمتی میکنند.

امام صادق «ع» می‌فرمایند:

اگر ببینی لباس کسی آتش گرفته اسـت، آن شخص دچار مصیبت و ترس و بیم میشود.

اگر ببینی دزد‌ها لباس تو را درآورده‌اند، در میان زنان تو فساد بـه وجود می آید.

تعبیر خواب لباس از دیدگاه روانشناسی یونگ

خواب دیدن لباس، سمبلی از خود عمومی فرد اسـت و این کـه چگونه خودرا می‌پذیرد. در واقع این رویا حاکی از عملی اسـت کـه جلوی دیگران میگذارید «یعنی بیانگر عملی از شماست کـه بـه چشم دیگران میاید». لباس ها، نشانه‌ي شرایط و وضعیت شـما در زندگی اسـت.

اگر شـما لباسی می پوشید کـه مناسب شـما نیست یا این کـه همیشه آن لباس را عادت ندارید کـه بپوشید، بیانگر این اسـت کـه شـما جبهه میگیرید و تلاش می کنید دیگران را فریب دهید «یعنی سعی می کنید خودتان را خوب جلوه دهید تا دیگران را فریب دهید». چیزی در زندگی تان نامناسب اسـت.

این خواب ممکن اسـت نمادی از دورویی بوده و این کـه خودرا طوری جلوه دهید کـه نیستید. تعبیر دیگر این اسـت کـه قسمت پنهانی از خودتان را بـه جهان نشان می دهید.

خواب دیدن این کـه لباس هایتان کثیف و خاکی می شود و شـما تلاش میکنید کـه آن‌ها را تمیز کنید، بیانگر این اسـت کـه تلاش میکنید تا چیزی را از شخصیت خود تغییر دهید.

شـما ممکن اسـت نیاز داشته باشید کـه عادات قدیمی تان و طرز فکر قدیمی تان را تغییر دهید.

خواب دیدن این کـه لباس‌هاي‌ جدید برند «مارک» میپوشید بیانگر نگرش و شخصیت جدید اسـت. شـما روش متفاوتی پیدا می کنید کـه خودتان را ابراز کنید.

اگر برچسب قیمت هنوز بـه لباس باشد، بیانگر این اسـت کـه شـما سخت تلاش میکنید تا این نگرش جدید را بپذیرید. شاید این هم اکنون خود واقعی شـما نیست و شـما بـه طور کامل با آن تناسب ندارید.

خواب دیدن این کـه شـما پیوسته لباستان را عوض می کنید بیانگر این اسـت کـه نیاز بـه تغییر دارید و این کـه نیاز دارید با موقعیت یا نقش جدید، متناسب شوید. شـما نیاز دارید کـه تصویر جدیدی از خودتان تثبیت کنید.

خواب دیدن این کـه لباس هاتان خیلی تنگ اسـت و سخت اندازه هیکل شـما میشود، بیانگر این اسـت کـه حس می کنید یک جور‌هایي محدود شده اید. شـما ممکن اسـت حس محدود شدن دریک رابطه داشته باشید یا این کـه چیزی در سر کار مانع شـما می شود «شـما را عقب نگه می‌دارد».

خواب دیدن این کـه لباس هاتان بـه تن‌تان شل و ول اسـت یا سایزشان خیلی بزرگ اسـت، بیانگر این اسـت کـه حس نالایق بودن میکنید. ممکن اسـت از اعتماد بـه نفس پایین رنج میبرید. بـه شیوه اي، تلاش میکنید کـه خودتان را از چشم دنیا، قائم کنید.

اگر شـما برای یک موقعیت، لباس‌هاي‌ نامناسب می پوشید، بـه این معنی اسـت کـه شـما آماده‌ي وظیفه‌اي کـه در دست دارید نیستید.

خواب دیدن این کـه لباسهایتان پاره پوره اسـت، بیانگر این اسـت کـه فکرتان مشغول اسـت یا درگیر اسـت. منطق شـما معنا ندارد. شـما نیاز دارید کـه منطق خودرا تغییر داده و قوی تر بحث کنید «یعنی منطق سفت و سخت تری برای خود ایجاد کنید»

خواب دیدن این کـه برای خرید لباس میروید یا لباس می خرید، بیانگر این اسـت کـه نگران این هستید کـه متناسب با نقشی کـه در حال تغییر اسـت شوید.

خواب دیدن این کـه همه ی‌ي لباس هایتان در کمد لباس، سفید اسـت، بیانگر این اسـت کـه نیاز دارید روشنفکر‌تر باشید. شـما ممکن اسـت حس کنید کـه کمی افسرده هستید. شاید درگیر بحران می شوید.

زمان آن رسیده کـه پیش روید و نگرشتان را تغییر کنید. شـما نیاز دارید کـه احساسات درونی تان را چنگ زنید «یعنی بیشتر بـه احساسات درونی تان توجه کنید»

خواب دیدن این کـه شـما فقط لباس‌هاي‌ مشکی می پوشید، بـه این اشاره دارد کـه میخواهید در جمع نامرئی باشید و دوست ندارید دیده شوید. شـما ممکن اسـت شخصیت سایه وار خودرا نمایش دهید و افکار ناخودآگاه خودرا ابراز کنید. اگر در زندگی بیداری تان طبق معمول لباس‌هاي‌ مشکی می پوشید، خواب ممکن اسـت بـه سادگی، انعکاسی از خودتان باشد.

خواب دیدن این کـه لباس هاتان پشت و رو پوشیده شده اسـت، بیانگر این اسـت کـه شـما همیشه سر نا سازگاری دارید. شـما دوست دارید با همه ی چیز مخالفت کنید.

اگرشما لباستان را در خوابتان پشت و رو می کنید، بیانگر این اسـت کـه تلاش می کنید از خودتان در مقابل چیزی حفاظت کنید. شـما نمی خواهید آسيب ببینید.

خواب دیدن این کـه همه ی یک لباس پوشیده ند بـه جز شـما، بیانگر این اسـت کـه شـما دریک موقعیت، دور افتاده اید «احساس بیگانگی می کنید».

شـما حس می کنید کـه دیگران مخالف شـما هستند یا این کـه شـما یک جور منفی اي، دور از جمعیت افتاده اید. تعبیر دیگر این اسـت کـه خواب بـه این معنی اسـت کـه شـما ساز مخالف می زنید و مخالف نظر جمع صحبت میکنید.

منابع:

تعبیرستان

خواب و رویا

talab

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − 19 =